Schedule for new student

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567
รายการTCAS
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3รอบที่ 4

1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

   โดยชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

20 ก.พ. - 11 มี.ค. 67

(ค่ายืนยันสิทธิ์)

พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่

www.admission.up.ac.th

4 - 7 มิ.ย. 67

(ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่

www.reg.up.ac.th

4 - 7 มิ.ย. 67

(ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่

www.reg.up.ac.th

 

2. สมัครเรียน Pre-degree

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://academy.up.ac.th

หรือ https://www.facebook.com/upacademy.official

 18 - 31 มี.ค. 67 - - 

3. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 

    บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์

    www.reg.up.ac.th

22 เม.ย. - 1 พ.ค. 6710 - 17 พ.ค. 67

หลักสูตรที่ไม่สัมภาษณ์

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67

หลักสูตรที่สัมภาษณ์

4 - 6 มิ.ย. 67

 

4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ (ออนไลน์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.up.ac.th

23 เม.ย. - 3 พ.ค. 6711 - 20 พ.ค. 67

หลักสูตรที่ไม่สัมภาษณ์

30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67

หลักสูตรที่สัมภาษณ์

5 - 10 มิ.ย. 67

 

5. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม

และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารในเดือนพฤษภาคม 2567 ได้ทาง

https://www.facebook.com/updoes

6. เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256710 มิ.ย. 67

หมายเหตุ : 1. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตได้ที่ เพจ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
                   2. สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อเครื่องหมายนิสิต ได้ที่ เพจ Souvenir up มหาวิทยาลัยพะเยา
                   3. สอบถามรายละเอียดและดูกำหนดการจองหอพัก ได้ที่ เพจ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ