กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
รายการTCAS
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3รอบที่ 4
1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
    โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก www.admission.up.ac.th
     และชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
20 ก.พ. - 5 มี.ค. 65

6 - 10 มิ.ย. 65

(ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทิน)

www.reg.up.ac.th

6 - 10 มิ.ย. 65

(ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทิน)

www.reg.up.ac.th

15 - 17 มิ.ย. 65

www.reg.up.ac.th

2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 
    บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
2 - 20 พ.ค. 6523 - 31 พ.ค. 65 1 - 10 มิ.ย. 6511 - 13 มิ.ย. 65

3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ (ออนไลน์)

- กำหนดการและขั้นตอนรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.up.ac.th

2 - 20 พ.ค. 6523 - 31 พ.ค. 65 1 - 10 มิ.ย. 6511 - 13 มิ.ย. 65
4. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
    ในมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2 มิ.ย. 65
5. เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
13 มิ.ย. 65
หมายเหตุ : 1. สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อเครื่องหมายนิสิต ได้ที่ เพจ Souvenir up มหาวิทยาลัยพะเยา
             2. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงายตัวขึ้นทะเบียนนิสิตได้ที่ เพจ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา