กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564
รายการTCAS
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3รอบที่ 4
1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
    โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก www.admission.up.ac.th
     และชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
28 ก.พ. - 8 มี.ค. 6415 - 31 พ.ค. 64

21 - 25 มิ.ย. 64

(ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทิน)

ยังไม่มีกำหนดการ
2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 
    บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
19 - 30 เม.ย. 6418 - 31 พ.ค. 64 14 - 18 มิ.ย. 64 

3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ (ออนไลน์)

- กำหนดการและขั้นตอนรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.up.ac.th

20 - 30 เม.ย. 64 19 - 31 พ.ค. 64  15 - 18 มิ.ย. 64   
4. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
    ในมหาวิทยาลัย
จะแจ้งกำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มิ.ย. 64 
5. เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
28 มิ.ย. 64
หมายเหตุ : 1. สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อเครื่องหมายนิสิต ได้ที่ เพจ Souvenir up มหาวิทยาลัยพะเยา
             2. ผู้ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว (TCAS 1 และ TCAS 2) จะได้รับส่วนลดค่าเทอมภาคการศึกษาต้น/2564 คืน 10% ในช่วงเปิดเทอม