กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566
รายการTCAS
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3รอบที่ 4
1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
   โดยชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

20 ก.พ. - 10 มี.ค. 66

(ค่ายืนยันสิทธิ์)
พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่

www.admission.up.ac.th

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66

(ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่

www.reg.up.ac.th

6 - 16 มิ.ย. 66

(ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่

www.reg.up.ac.th


2. สมัครเรียน Pre-degree
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.upili.up.ac.th
หรือ www.academy.up.ac.th

 20 ก.พ. 66 - - 
3. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 
    บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th

1 - 10 พ.ค. 6610 - 19 พ.ค. 663 - 6 มิ.ย. 66

4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ (ออนไลน์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.up.ac.th

2 - 12 พ.ค. 6611 - 22 พ.ค. 66 4 - 8 มิ.ย. 66
5. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

จะแจ้งกำหนดการอีกครั้ง 1 พฤษภาคม 2566

6. เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566


6 มิ.ย. 66
หมายเหตุ :         1. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงายตัวขึ้นทะเบียนนิสิตได้ที่ เพจ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
2. สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อเครื่องหมายนิสิต ได้ที่ เพจ Souvenir up มหาวิทยาลัยพะเยา
3. สอบถามรายละเอียดและดูกำหนดการจองหอพัก ได้ที่ เพจ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ