หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยพะเยา
054 466 666
 
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3156 หรือ 3247
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการประมง 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์  15,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
   
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3438 , 3439
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
     หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)   70,000 บาท
   
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพ์ภายใน 2319
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 18,000 บาท
     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 18,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
20,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   
          สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แผน ข 150,000 บาท
   
4. คณะนิติศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1350
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 12,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ป  
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 20,000 บาท
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20,000 บาท
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 20,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  
          นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 120,000 บาท
   
5. คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3101
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี  
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 25,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดอบรม ระยะเวลาศึกษา 1 ปี  
     หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   60,000 บาท
   
6. คณะแพทยศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3313 , 3317
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 6 ปี
     หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 50,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี    
     หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) 25,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 18,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชน 18,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 18,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  25,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชน
     และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
20,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
     และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
20,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชน
     และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
20,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
     และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
20,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
20,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
20,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 6 ปี  
     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 70,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)  
          สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 120,000 บาท
   
7. คณะเภสัชศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3187
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
     หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  30,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  25,000 บาท
   
8. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1404 - 1407
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 12,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)  12,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   
          สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 120,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   
          สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก1 80,000 บาท
          สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 120,000 บาท
   
9. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1508
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 12,000 บาท
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 18,000 บาท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 12,000 บาท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 12,000 บาท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 12,000 บาท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12,000 บาท
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 12,000 บาท
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 12,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 180,000 บาท
          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 180,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   
          สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 100,000 บาท
          สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข 120,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   
          สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1 495,000 บาท
          สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1 495,000 บาท
   
10. คณะวิทยาศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1713
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 18,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ 15,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ     15,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
          สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 100,000 บาท
          สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 100,000 บาท
   
11. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3674 - 3675
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 18,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีวเคมี 18,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด   18,000 บาท
   
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1758 
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  18,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  18,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   18,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  
          สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ข 150,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  
          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 100,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 100,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1 300,000 บาท
   
13. คณะศิลปศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1382
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน  12,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 12,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 12,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 12,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  12,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน
     และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
     และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
          สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 80,000 บาท
          สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 90,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 80,000 บาท
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 90,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
          สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 300,000 บาท
          สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 300,000 บาท
     หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 300,000 บาท
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 300,000 บาท
   
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3362
หลักสุตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 15,000 บาท
     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 18,000 บาท
     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง 15,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 5 ปี  
     หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000 บาท
     หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน   18,000 บาท
   
15. คณะสหเวชศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3340
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
     หลักสูตรกายภาพบัณฑิต (กภ.บ.)  25,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   25,000 บาท
   
16. วิทยาลัยการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1162 - 1166 
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์)
     และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
20,000 บาท
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (เคมี)
     และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี
20,000 บาท
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา)
     และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 
20,000 บาท
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์)
     และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ 
20,000 บาท
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา)
     และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
20,000 บาท
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
     และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
20,000 บาท
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย)
     และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย  
20,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 120,000 บาท
     หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 140,000 บาท
          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 160,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 300,000 บาท
          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 300,000 บาท
     หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 1.1 400,000 บาท
          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 400,000 บาท
   
17. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3401 
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   18,000 บาท
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 5 ปี  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี
     และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
25,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา
     และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
25,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
     และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
25,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   
          สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ข 150,000 บาท
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 150,000 บาท
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  
          สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
          สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 150,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
          สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แบบ 1.1 300,000 บาท
          สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แบบ 2.1 300,000 บาท
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
          สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1 300,000 บาท

 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้