ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 11 Apr 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 3 Apr 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 22 Mar 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 16 Mar 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 17 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 17 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 10 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 10 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2560 10 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 31 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 31 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2560 31 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 10 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ “บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT” ประจำปีการศึกษา 2560 10 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.34 ประจำปีการศึกษา 2560 10 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 10 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายชีวิต โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 27 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายชีวิต โครงการ “บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT” ประจำปีการศึกษา 2560 27 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายชีวิต โครงการเด็กดีมีที่เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 ประจำปีการศึกษา 2560 27 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 27 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 9 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิตเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ “บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT” ประจำปีการศึกษา 2560 9 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.34 ประจำปีการศึกษา 2560 9 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 9 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 9 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 9 Dec 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง 10% 7 Nov 2016

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้