ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
1. โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดูรายละเอียด
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบันทึก (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทดูรายละเอียด
โดยให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เฉพาะตัวจริงดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ตรวจสอบผล/พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ 

++++++++++++++++++++++++
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
1. ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ)ดูรายละเอียด
2. โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียด
3.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการแหล่งฝึกดูรายละเอียด

ตรวจผลการคัดเลือก

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับนักเรียนชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ/ความร่วมมือฯ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ข่าวประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 17 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 17 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 10 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 10 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2560 10 Feb 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 31 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 31 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2560 31 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

การแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
        กรณีที่ผู้สมัครบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือสาขาวิชาในระบบรับสมัครออน์ไลน์ผิด สามารถแก้ไขด้วย ดาวน์โหลด>>> แบบข้อแก้ไขข้อมูล 
 เพื่อส่งแฟกซ์ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขไม่เกินช่วงวันเวลาตรวจสอบข้อมูลของแต่ละโครงการ 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้