HTML CONTENT

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาม.6)

2. ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ/ความร่วมมือฯ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

  ข่าวประกาศ

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  การแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
          นักเรียนที่ลงทะเบียนข้อมูลสวนตัวในระบบรับสมัครออน์ไลน์ไม่ถูก จะไม่สามารถแก้ไขในระบบด้วยตนเองได้ ให้ดาวน์โหลด>>> แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และส่งให้แฟกซ์ให้มหาวิทยาลัยแก้ไข  ยกเว้นการแก้ไขสาขาวิชา(เฉพาะโครงการรับตรง 10% ) ให้แจ้งครูแนะแนว/โรงเรียน พิจารณาเพื่อแก้ไขสาขาวิชาในระบบครูแนะแนว
  หมายเหตุ ก่อนยืนยันบันทึกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ นักเรียนควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถูกต้องก่อนบันทึก

  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้