HTML CONTENT

ระเบียบการรับสมัคร

ข่าวประกาศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

การแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
        นักเรียนที่ลงทะเบียนข้อมูลสวนตัวในระบบรับสมัครออน์ไลน์ไม่ถูก จะไม่สามารถแก้ไขในระบบด้วยตนเองได้ ให้ดาวน์โหลด>>> แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และส่งให้แฟกซ์ให้มหาวิทยาลัยแก้ไข  ยกเว้นการแก้ไขสาขาวิชา(เฉพาะโครงการรับตรง 10% ) ให้แจ้งครูแนะแนว/โรงเรียน พิจารณาเพื่อแก้ไขสาขาวิชาในระบบครูแนะแนว
หมายเหตุ ก่อนยืนยันบันทึกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ นักเรียนควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถูกต้องก่อนบันทึก

 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้