6 - 20 ตุลาคม 2557 สำหรับนักเรียนในเขตภาตเหนือตอนบนสามารถสมัครเข้าศึกษาโครงการนักเรียนเรียนดี  (ใช้ gpax 4 ภาคเรียน)
 
 นักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัคร " โครงการนักเรียนเรียนดี " สามารถตรวจสอบในระบบได้แล้ว
    สำหรับสถานะความถูกต้องของเอกสารให้ตรวจสอบตามปฏิทินดำเนินการ ในวันที่ 10 - 12 พ.ย. 2557

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

3. ระดับบัณฑิตศึกษา

  ประกาศ

  ข่าวประกาศ

   สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

     สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


   Since 14 August 2014
   © 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้