ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> ระดับบัณฑิตศึกษา 
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> สาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ

คลิกที่นี่>>ตรวจสอบรายชื่อ

โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่>>ตรวจสอบรายชื่อ

       >>> โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2559
       >>> หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 25
59 ฉบับที่ 2
 โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขยายเวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2559  คลิกสมัครที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

  2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

   3. ระดับบัณฑิตศึกษา

    ประกาศ

    ข่าวประกาศ

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 7 Aug 2015

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการทหารและตารวจ ประจำปีการศึกษา 2558 6 Aug 2015

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) 6 Aug 2015

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) 6 Aug 2015

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 6 Aug 2015

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) 6 Aug 2015

      ประการายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 4 Aug 2015

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษและสอบสัมภาษณ์ โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 30 Jul 2015

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) 23 Jul 2015

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (รอบ 2) 23 Jul 2015

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (รอบ 2) 23 Jul 2015

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 23 Jul 2015

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) 16 Jul 2015

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 8 Jul 2015

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2558 8 Jul 2015

    สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

      สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


    Since 14 August 2014
    © 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้