เปิดระบบแล้ว...สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 (เฉพาะพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยออกแนะแนวสัญจร/MOU รายละเอียดติดต่อที่ครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน)
 
หลักสูตรแพทย์ มพ....สำหรับนักเรียนในเขตภาตเหนือตอนบน หรือ ผู้ทีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทย์-สุขภาพ(แพทย์แนวใหม่)ที่จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้สมัครสอบ กสพท. วิชาเฉพาะ  ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2557 เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

  3. ระดับบัณฑิตศึกษา

   ประกาศ

   ข่าวประกาศ

    สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

      สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


    Since 14 August 2014
    © 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้