ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตบุคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ 2557
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพิ่มเติม

โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  
>>>>>คลิกที่นี่<<<<< 
โครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) >>>>>คลิกที่นี่<<<<<
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 
>>>>>คลิกที่นี่<<<<< 
โครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) >>>>>คลิกที่นี่<<<<<
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กำหนดการนิสิตใหม่คณะทันตแพทย์ (15 คนรอบหลัง)
รายงานตัวเข้าหอพัก/ขึ้นทะเบียนิสิต วันที่ 19 ก.ค. 2557 
(เตรียมเอกสารต่างๆ(ดูรายละเอียด) พร้อมค่าหอพัก(ห้องแอร์))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (หลัง Admissions) ถึงวันที่ 18 ก.ค. 2557
อ่านระเบียบการ >>>
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป)
และ>>> โครงการต้นกล้าICT (รอบ 2 ) (ไม่จำกัดผลการเรียน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ Admissions
คลิกที่นี่ >>>ตรวจสอบรายชื่อ หรือ ตรวจสอบสถานะ
สำหรับนักเรียนที่เคยสมัครในระบบเข้าศึกษา ให้ใช้รหัสผ่านเดียวกัน สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครให้ใช้เป็นเลขที่บัตรประชาชนของตนเอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประกาศรายชื่อตัวสำรองโครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) 
ตรวจสอบรายชื่อ/และดำเนินการตามขั้นตอน <<<คลิกนี่ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระค่ายื่นยันสิทธิ์(ของไปรษณีย์)ให้มหาวิทยาลัย  แฟกซ์ 0 5446 6694 
หมายเหตุ ชื่อผู้การสั่งจ่าย ให้เป็นชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ไม่เป็นชื่อผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

จองหอพัก สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธ์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

>>> คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  สมัครเข้าศึกษา

UP-ADMISSION UNIVERSITY OF PHAYAO

  ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 

  ระเบียบการรับสมัคร

  วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์รุ่นพี่

รายละเอียด หลักสูตร/สาขาวิชา เพิ่มเติม

นศ.บ. (การสื่อสารการตลาด)
การแพทย์แผนจีน (คู่ขนาน)
*คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์จะให้ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชาเพิ่มเติม แก่ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถส่งไฟล์ *pdf ได้ที่งานรับเข้าศึกษา อีเมลล์:admission@up.ac.th

 

  ภาพกิจกรรม ประมวลภาพการออกแนะแนวสัญจร

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 6 August 2013