เว็บการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560 แก้ไข url จากเดิม http://www.admission.up.ac.th/main/    เปลี่ยนเป็น   http://www.admission.up.ac.th/main4/    

หรือ www.admission.up.ac.th

 

  สมัครเข้าศึกษา

UP-ADMISSION UNIVERSITY OF PHAYAO

  วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์รุ่นพี่

รายละเอียด หลักสูตร/สาขาวิชา เพิ่มเติม

นศ.บ. (การสื่อสารการตลาด)
การแพทย์แผนจีน (คู่ขนาน)
*คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์จะให้ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชาเพิ่มเติม แก่ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถส่งไฟล์ *pdf ได้ที่งานรับเข้าศึกษา อีเมลล์:admission@up.ac.th

 

  ภาพกิจกรรม ประมวลภาพการออกแนะแนวสัญจร

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 6 August 2013