ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง และโครงการอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ปฏิทิน
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2558
           
ที่ รายการ

รับตรง 10%

นร.เรียนดี โควตาทั่วประเทศ / ทันตแพทย์ /
แพทย์แผนจีน
รับตรงแพทย์
1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว 1 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 ?1 ส.ค. - 12 ก.ย. 57   ?1 ส.ค. - 12 ก.ย. 57  -
2 สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ Website : www.admission.up.ac.th 1 ส.ค. - 22 ก.ย. 57   -  -  -
3 พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัครตามธนาคารที่กำหนด  -  -  -
4 โรงเรียนสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet/พร้อมส่งเอกสารฉบับจริง ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57  - - -
5 โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร 13 - 15 ตุลาคม 57  - - -
6 สอบ GAT/PAT ณ สนามสอบที่เลือกกับ สทศ. - 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 57     
7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร -      
8 สอบข้อสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.) - - -  -
9 ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบสามารถพิเศษ -   - -
10 สอบภาคปฏิบัติ และความสามารถพิเศษ -   - -
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา -      
  ในมหาวิทยาลัยพะเยา        
12 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย        
13 ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพะเยา - - -  
14 สอบสัมภาษณ์ -      
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา        
16 รายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ Website : www.admission.up.ac.th  -  -  -  -
  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา         
17 ส่งแบบหนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและพร้อมใบตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์ม   - - -
  ของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนของตนเอง        
18 โรงเรียนรวบรวมส่งแบบหนังสือยืนยันสิทธิ์และใบตรวจสุขภาพให้มหาวิทยาลัย   - - -
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา      30 พฤษภาคม 2557  
20 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อตัดสิทธิ์รับตรง กสพท. - - -  
         
21 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา         
  ให้ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  เพื่อตัดสิทธิ์        
  การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)         
22 จองหอพัก ทางอินเตอรเน็ต www.reg.up.ac.th/dormitory และ        
  ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ        
23 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและแสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET        
24 รายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา        
25 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย        
  ของนิสิตชั้นปีที่ 1        
26 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557        
           
  หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม