ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง และโครงการอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2557

 

ปฏิทิน
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2557
           
ที่ รายการ

เด็กดีมีที่เรียน / ต้นกล้า ICT /
รับตรง 10%

นร.เรียนดี โควตาทั่วประเทศ / ทันตแพทย์ /
แพทย์แผนจีน
รับตรงแพทย์
1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว 31 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2556 31 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2556 31 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2556 -
2 สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ Website : www.admission.up.ac.th 31 กรกฎาคม - 16 กันยายน 2556 1 - 25 พฤศจิกายน 2556 บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2557 บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2557
3 พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัครตามธนาคารที่กำหนด - 1 - 25 พฤศจิกายน 2556 บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2557 บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2557
4 โรงเรียนสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet/พร้อมส่งเอกสารฉบับจริง ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556 - - -
5 โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร 4 - 6 พฤศจิกายน 2556 - - -
6 สอบ GAT/PAT ณ สนามสอบที่เลือกกับ สทศ. - - 8 - 11 มีนาคม 2557 8 - 11 มีนาคม 2557
7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร - 16 -18 ธันวาคม 2556 1 - 4 เมษายน 2557 1 - 4 เมษายน 2557
8 สอบข้อสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.) - - - 2 กุมภาพันธ์ 2557
9 ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบสามารถพิเศษ - 18 ธันวาคม 2556 - -
10 สอบภาคปฏิบัติ และความสามารถพิเศษ - 21 ธันวาคม 2556 - -
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา - 10 มกราคม 2557 2 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557
  ในมหาวิทยาลัยพะเยา        
12 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 11 - 18 พฤศจิกายน 2556 10 - 17 มกราคม 2557 2 - 15 พฤษภาคม 2557 15 พฤษภาคม 2557
13 ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพะเยา - - - 15 พฤษภาคม 2557
14 สอบสัมภาษณ์ - 18 มกราคม 2557 17 พฤษภาคม 2557 16 พฤษภาคม 2557
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 11 พฤศจิกายน 2556 27 มกราคม 2557 23 พฤษภาคม 2557 26 พฤษภาคม 2557
16 รายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ Website : www.admission.up.ac.th 11 - 18 พฤศจิกายน 2556 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 23 - 30 พฤษภาคม 2557 26 - 30 พฤษภาคม 2557
  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา         
17 ส่งแบบหนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและพร้อมใบตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์ม 11 - 18 พฤศจิกายน 2556 - - -
  ของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนของตนเอง        
18 โรงเรียนรวบรวมส่งแบบหนังสือยืนยันสิทธิ์และใบตรวจสุขภาพให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 - - -
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ธันวาคม 2556 10 กุมภาพันธ์ 2557 30 พฤษภาคม 2557 3 มิถุนายน 2557
20 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อตัดสิทธิ์รับตรง กสพท. - - - 3 มิถุนายน 2557
         
21 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  31 มกราคม 2557 31 มกราคม 2557 30 พฤษภาคม 2557  
  ให้ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  เพื่อตัดสิทธิ์        
  การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)         
22 จองหอพัก ทางอินเตอรเน็ต www.reg.up.ac.th/dormitory และ 16 - 30 มิถุนายน 2557 16 - 30 มิถุนายน 2557 16 - 30 มิถุนายน 2557 -
  ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ        
23 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและแสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET 15 - 18 กรกฏาคม 2557 15 - 18 กรกฏาคม 2557 15 - 18 กรกฏาคม 2557 15 - 18 กรกฏาคม 2557
24 รายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 15 - 18 กรกฏาคม 2557 15 - 18 กรกฏาคม 2557 15 - 18 กรกฏาคม 2557 15 - 18 กรกฏาคม 2557
25 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 21 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2557 21 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2557 21 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2557 21 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2557
  ของนิสิตชั้นปีที่ 1        
26 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 25 สิงหาคม 2557 25 สิงหาคม 2557 25 สิงหาคม 2557 25 สิงหาคม 2557
           
  หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม