ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง และโครงการอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ
การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

รายละเอียด โครงการ
รับตรง 10% นักเรียนเรียนดี รับตรงทั่วประเทศ
1.รับสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ผ่าน www.admission.up.ac.th 4 ส.ค. - 30 ก.ย. 59 1 - 15 พ.ย. 59 1 - 15 พ.ย. 59
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59 13 ม.ค. 60
3.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน 7 - 18 พ.ย. 59 9 - 16 ธ.ค. 59 13 - 20 ม.ค. 60
4.ส่งเรียงความออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษา (กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์) - 9 - 17 ธ.ค. 59 13 - 21 ม.ค. 60
5.สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะบางหลักสูตร/สาขาวิชา) - 17 ธ.ค. 59 21 ม.ค. 60
6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 23 ธ.ค. 59 27 ม.ค. 60
7.ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.admission.up.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 7 - 18 พ.ย. 59 23 - 30 ธ.ค. 59 27 ม.ค. - 3 ก.พ. 60