ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง และโครงการอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ปฏิทิน
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2559
           
ที่ รายการ

รับตรง 10%

นร.เรียนดี โควตาทั่วประเทศ 
รับตรงแพทย์
1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว

4 ส.ค.-
11 ก.ย. 58

4 ส.ค. -
11 ก.ย. 58
4 ส.ค. -
11 ก.ย. 58

4 ส.ค. -
11 ก.ย.
58

2 สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ Website : www.admission.up.ac.th 4 ส.ค. -
30 ก.ย. 58
 2- 16 พ.ย. 58  2 - 25 พ.ย. 58 2 - 25 พ.ย. 58
3 พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัครตามธนาคารที่กำหนด 2- 16 พ.ย.
58
2 - 25 พ.ย.
58
2 - 25 พ.ย. 58 
 ทดสอบความถนัด (GAT/PAT) 29 ต.ค. -
1 พ.ย. 58
29 ต.ค. -
1 พ.ย. 58 
29 ต.ค. -
1 พ.ย. 58
29 ต.ค. -
1 พ.ย. 58
 
5 สอบข้อสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.) - - 7 พ.ย. 58 
6 ตรวจสอบความถูกต้องของสถานะการสมัคร  -  3 - 4 ธ.ค. 58  4 - 6 ม.ค. 59  4 - 6 ม.ค. 59
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 พ.ย. 58  - - -
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  - 14 ธ.ค. 58

 15  ม.ค. 59 

15  ม.ค. 59 
9 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 2 - 20 พ.ย. 58 14 - 18 ธ.ค. 58 15 - 22 ม.ค. 59  -
10 ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพะเยา - - - 22 ม.ค. 59 
11 สอบสัมภาษณ์ - 19 ธ.ค. 58 23 ม.ค. 59  23 ม.ค. 59 
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 58 29 ม.ค. 59  29 ม.ค. 59
13 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ Website : www.admission.up.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 - 20 พ.ย. 58

 23 - 30 ธ.ค. 58

29 ม.ค. - 5 ก.พ. 59 29 - 5 ม.ค. 59
14 ส่งแบบหนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและพร้อมใบตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนของตนเอง 2 - 20 พ.ย. 58 - - -
15 โรงเรียนรวบรวมส่งแบบหนังสือยืนยันสิทธิ์และใบตรวจสุขภาพให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 พ.ย. 58  - - -
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ธ.ค. 58  5 ม.ค. 59 12 ก.พ. 59 12 ก.พ. 59
17

 จองหอพัก ทางอินเตอรเน็ต www.reg.up.ac.th/dormitory พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามที่แจ้งไว้ในใบชำระเงิน

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
18 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและแสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
19 รายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
20 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
21 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม