ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง และโครงการอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ปฏิทิน
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2558
           
ที่ รายการ

รับตรง 10%

นร.เรียนดี โควตาทั่วประเทศ 
รับตรงแพทย์
1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว 1 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 1 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 1 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 -
2 สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ Website : www.admission.up.ac.th 1 ส.ค. - 22 ก.ย. 57   6 - 20 ต.ค. 57  2 - 20 พ.ย. 57  -
3 พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัครตามธนาคารที่กำหนด  6 - 20 ต.ค. 57  2 - 20 พ.ย. 57  -
4 โรงเรียนสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet/พร้อมส่งเอกสารฉบับจริง ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57  - - -
5 โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร 13 - 15 ต.ค. 57  - - -
6 สอบ GAT/PAT ณ สนามสอบที่เลือกกับ สทศ. 22 - 25 พ.ย. 57 22 - 25 พ.ย. 57  22 - 25 พ.ย. 57  
7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร - 10 - 12 พ.ย. 57  16 -18 ธ.ค. 57   
8 สอบข้อสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.) - - -  1 พ.ย. 57
9 ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบสามารถพิเศษ -  - - -
10 สอบภาคปฏิบัติ และความสามารถพิเศษ -  - - -
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา - 25 พ.ย. 57 9 ม.ค. 58  5 ม.ค. 57 
  ในมหาวิทยาลัยพะเยา        
12 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 3 - 20 พ.ย. 57 25 - 28  พ.ย. 57 9 - 16 ม.ค. 58  8 ม.ค. 58
13 ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพะเยา - - - 8 ม.ค. 58 
14 สอบสัมภาษณ์ - 29 พ.ย. 57 24 ม.ค. 58  9 ม.ค. 58 
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 31 ต.ค. 57  4 ธ.ค. 57 30 ม.ค. 58  23 ม.ค. 58
16 รายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ Website : www.admission.up.ac.th  3 - 20 พ.ย. 57

4 - 12 ธ.ค. 57

30 ม.ค. - 6 ก.พ. 58 23 - 25 ม.ค. 58
  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา         
17 ส่งแบบหนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและพร้อมใบตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์ม 3 - 21 พ.ย. 57  - - -
  ของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนของตนเอง        
18 โรงเรียนรวบรวมส่งแบบหนังสือยืนยันสิทธิ์และใบตรวจสุขภาพให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 พ.ย. 57  - - -
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  28 พ.ย. 57  17 ธ.ค. 57  12 ก.พ. 58 30 ม.ค. 58 
20 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อตัดสิทธิ์รับตรง กสพท. - - - 30 ม.ค. 58  
         
21 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  แจ้งให้ทราบภายหลัง  แจ้งให้ทราบภายหลัง แจ้งให้ทราบภายหลัง  
  ให้ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  เพื่อตัดสิทธิ์        
  การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)         
22

จองหอพัก ทางอินเตอรเน็ต www.reg.up.ac.th/dormitory 

1-10 ก.ค. 2558 ?1-10 ก.ค. 2558 ?1-10 ก.ค. 2558  
  และชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
       
23 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและแสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET 18-22 ก.ค. 2558 18-22 ก.ค. 2558 18-22 ก.ค. 2558  
24 รายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ก.ค. 2558 ?18 ก.ค. 2558? ?18 ก.ค. 2558?  
25 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 23 ก.ค.-14 ส.ค. 2558 23 ก.ค.-14 ส.ค. 2558? 23 ก.ค.-14 ส.ค. 2558??   
  ของนิสิตชั้นปีที่ 1        
26 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 24 ส.ค. 2558 ?24 ส.ค. 2558? ?24 ส.ค. 2558?  
           
  หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม