ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรมวันที่ 21 ธันวาคม 2560) #2

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ยุคดิจิทัล” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาโครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่มา :