กำหนดการนิสิตใหม่ TCAS รอบที่ 1 - 2

11 - 21 พ.ค. 2561         : 1. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา <<<คลิกที่นี่
                                                 2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์   <<<คลิกที่นี่
23 - 26 พ.ค. 2561         : รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
                                                 1. กำหนดการแยกตามคณะ/วิทยาลัย <<<คลิกที่นี่
                                                 2. ขั้นตอนการรายงานตัว <<<คลิกที่นี่
28 พ.ค. - 3 ก.ค. 2561  : เรียน GE Online (เรียนที่บ้าน)
23 - 24 ก.ค. 2561         : จองหอพักและชำระค่าหอพัก
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561   : รายงานตัวเข้าหอพัก
3 - 10 ส.ค. 2561            : เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
14 ส.ค. 2561                   : เปิดภาคการศึกษา
   

.........................................................................

รับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับบัณฑิตศึกษา
          ระเบียบการรับสมัคร <<< ดาวน์โหลด
        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษาตามรอบการรับสมัคร

ระดับปริญาตรี โครงการพิเศษ 
          1. ระเบียบการรับสมัคร โครงการพิเศษ <<< ดาวน์โหลด (สำหรับบุคคลที่มีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และอายุ 24 ปีขึ้นไป)
          2. ระเบียบการรับสมัคร โครงการความร่วมมือทหารและตำรวจ <<< ดาวน์โหลด  (สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ)

          3. ระเบียบการรับสมัคร หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์ <<< ดาวน์โหลด  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาธารณสุข หลักสูตร 2 ปี) 

        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ระหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า ระยะเวลาอบรม 1 ปีการศึกษา)
          ระเบียบการรับสมัคร <<< ดาวน์โหลด
        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  9 -  19 พ.ค. 61 สมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3
  9 - 20 พ.ค. 61ชำระค่าสมัคร
  29 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  1 - 3  มิ.ย. 61ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house)
   10 มิ.ย. 61 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  14 มิ.ย. 61  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

  วีดิทัศน์แนะนำ