กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 3.5  ประจำปีการศึกษา 2561
25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561    ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
25 มิ.ย. - 22  ก.ค. 2561 บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์
23 - 24 ก.ค. 2561         
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่และทดสอบ Pre-Test
23 - 24 ก.ค. 2561         จองหอพักออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมหอพัก
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561    รายงานตัวเข้าหอพัก
3 - 10 ส.ค. 2561           เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้มหาวิทยาลัย
4 ส.ค. 2561                   เปิดภาคการศึกษา     

.........................................................
 เฉพาะนิสิติ ม.พะเยา เท่านั้น ที่จะประสงค์กลับเข้าศึกษาใหม่ (รีหัส) สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 ก.ค. 2561 <<<คลิกที่นี่>>>
 ดูรายละเอียด(ประกาศ) ได้ที่หน้าห้องกองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี
.........................................................
รับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับบัณฑิตศึกษา
          ระเบียบการรับสมัคร <<< ดาวน์โหลด
        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษาตามรอบการรับสมัคร

ระดับปริญาตรี โครงการพิเศษ 
          1. ระเบียบการรับสมัคร โครงการพิเศษ <<< ดาวน์โหลด (สำหรับบุคคลที่มีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และอายุ 24 ปีขึ้นไป)
          2. ระเบียบการรับสมัคร โครงการความร่วมมือทหารและตำรวจ <<< ดาวน์โหลด  (สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ)

          3. ระเบียบการรับสมัคร หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์ <<< ดาวน์โหลด  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาธารณสุข หลักสูตร 2 ปี) 

        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ระหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า ระยะเวลาอบรม 1 ปีการศึกษา)
          ระเบียบการรับสมัคร <<< ดาวน์โหลด
        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  9 -  19 พ.ค. 61 สมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3
  9 - 20 พ.ค. 61ชำระค่าสมัคร
  29 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  1 - 3  มิ.ย. 61ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house)
   10 มิ.ย. 61 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  14 มิ.ย. 61  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

  วีดิทัศน์แนะนำ