TCAS รอบที่ 4  Admissions  
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา <<< คลิก
16 - 20 ก.ค. 2561          ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://reg.up.ac.th/admission/apply1 
16 - 22  ก.ค. 2561         บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ http://www.reg.up.ac.th/registration/login
16 - 18 ก.ค. 2561          จองหอพักออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมหอพัก http://www.reg.up.ac.th/dormitory
23 - 24 ก.ค. 2561          รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ กำหนดการรายงานตัวแยกวันตามคณะ  
 
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561     รายงานตัวเข้าหอพัก กำหนดการเข้าหอพักแยกวันตามคณะ  
3 - 10 ส.ค. 2561             เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้มหาวิทยาลัย
14 ส.ค. 2561                  เปิดภาคการศึกษา 
 
.......................................................

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 3.5  ประจำปีการศึกษา 2561
25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561      ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://reg.up.ac.th/admission/apply1 
25 มิ.ย. - 22  ก.ค. 2561   บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ http://www.reg.up.ac.th/registration/login 
16 - 18 ก.ค. 2561           จองหอพักออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมหอพัก http://www.reg.up.ac.th/dormitory 
23 - 24 ก.ค. 2561           รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ กำหนดการรายงานตัวแยกวันตามคณะ  
 
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561      รายงานตัวเข้าหอพัก กำหนดการเข้าหอพักแยกวันตามคณะ  
3 - 10 ส.ค. 2561              เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้มหาวิทยาลัย
14 ส.ค. 2561                   เปิดภาคการศึกษา 
 
 

.........................................................
ขยายเวลาถึงวันที่ 13 ก.ค. 2561 รับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับบัณฑิตศึกษา
          ระเบียบการรับสมัคร <<< ดาวน์โหลด
        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษาตามรอบการรับสมัคร

ระดับปริญาตรี โครงการพิเศษ 
         ระเบียบการรับสมัคร โครงการความร่วมมือทหารและตำรวจ <<< ดาวน์โหลด  (สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ)

        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า ระยะเวลาอบรม 1 ปีการศึกษา)

          ระเบียบการรับสมัคร <<< ดาวน์โหลด
        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  9 -  19 พ.ค. 61 สมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3
  9 - 20 พ.ค. 61ชำระค่าสมัคร
  29 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  1 - 3 มิ.ย. 61ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house)
   10 มิ.ย. 61สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  14 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

  วีดิทัศน์แนะนำ