กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564
รายการTCAS
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3รอบที่ 4
1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
    โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก www.admission.up.ac.th
     และชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
28 ก.พ. - 8 มี.ค. 6415 - 31 พ.ค. 64

21 - 25 มิ.ย. 64

(ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทิน)

ยังไม่มีกำหนดการ
2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 
    บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
19 - 30 เม.ย. 6418 - 31 พ.ค. 64 14 - 18 มิ.ย. 64 
3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ (ออนไลน์)

- ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่

Template รูปนิสิตสำหรับใช้ในการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่

-รูปนิสิตชาย ดาวน์โหลด 

-รูปนิสิตหญิง ดาวน์โหลด 

หมายเหตุ แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลด4. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
    ในมหาวิทยาลัย (ออนไลน์)
- กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
จะแจ้งวันที่ 19 เม.ย. 64 (วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ออนไลน์)
5. เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
28 มิ.ย. 64
หมายเหตุ :