กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
รายการTCAS
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3รอบที่ 4รอบที่ 5
1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
    โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก www.admission.up.ac.th
     และชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 
    บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ (ออนไลน์)

- ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่

Template รูปนิสิตสำหรับใช้ในการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่

-รูปนิสิตชาย ดาวน์โหลด 

-รูปนิสิตหญิง ดาวน์โหลด 

หมายเหตุ แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลด4. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
    ในมหาวิทยาลัย (ออนไลน์)

5. เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เป็นรูปแบบออนไลน์ หากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลี่คลาย และมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียนโดยเร็ว พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรม รูปแบบการดำเนินการ และแจ้งกำหนดการจองหอพักให้ทราบอีกครั้ง