กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
รายการTCAS
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3รอบที่ 4รอบที่ 5
1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
    โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก www.admission.up.ac.th
     และชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
16 มี.ค.
-
1 เม.ย. 63
27 เม.ย.
-
5 พ.ค. 63
20 - 27
พ.ค. 63
22 - 26
มิ.ย. 63

2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 
    บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
21 - 27 พ.ค. 63
11 - 12 มิ.ย. 63

3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ (ออนไลน์)

- ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่

Template รูปนิสิตสำหรับใช้ในการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่

-รูปนิสิตชาย ดาวน์โหลด 

-รูปนิสิตหญิง ดาวน์โหลด 

หมายเหตุ แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลด

10 - 15 มิ.ย. 63
13 - 15 มิ.ย. 63
4. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
    ในมหาวิทยาลัย (ออนไลน์)
18 - 25 มิ.ย. 63
5. เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
29 มิ.ย. 63
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เป็นรูปแบบออนไลน์ หากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลี่คลาย และมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียนโดยเร็ว พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรม รูปแบบการดำเนินการ และแจ้งกำหนดการจองหอพักให้ทราบอีกครั้ง