กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
รายการ TCAS
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
    โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก www.admission.up.ac.th
     และชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
16 มี.ค.
-
1 เม.ย. 63
27 เม.ย.
-
5 พ.ค. 63
20 - 27
พ.ค. 63
22 - 26
มิ.ย. 63
(ค่าลงทะเบียน)

2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 
    บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
21 - 27 พ.ค. 63
7 - 8 มิ.ย. 63

3. จองหอพักผ่านระบบออนไลน์
     พร้อมชำระค่าหอพักผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
24 - 26 พ.ค. 63
7 - 8 มิ.ย. 63

4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ประชุมผู้ปกครอง
    และรายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
- กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
- ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
- กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักแยกวันตามคณะ
ดูรายละเอียดกำหนดการและขั้นตอน วันที่ 1 พ.ค. 63
29 - 31 พ.ค. 63
10 มิ.ย. 63
5. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
    ในมหาวิทยาลัย
1 - 12 มิ.ย. 63
11 - 12 มิ.ย. 63
6. เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
 
15 มิ.ย. 63
หมายเหตุ 
   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม