การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา

 
ลำดับ คณะ/หลักสูตร รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
เปิด รายละเอียด รับ เปิด รายละเอียด รับ เปิด รายละเอียด รับ เปิด รายละเอียด รับ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
77
12
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
52
20
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
108
18
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
62
9
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
52
20
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
108
18
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
108
18
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
52
10
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
116
42
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
116
42
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
116
42
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
116
42
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
116
42
14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
116
42
15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
116
42
16. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
126
42
คณะนิติศาสตร์
17. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
425
280
18. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
68
42
19. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
68
42
20. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
68
42
คณะพยาบาลศาสตร์
21. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27
44
คณะแพทยศาสตร์
22. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
68
42
23. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
6
14
24. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3
17
25. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)
20
26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
131
84
27. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
26
14
28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
7
21
29. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
68
42
30. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
37
21
31. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
37
21
32. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
68
42
33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
37
21
34. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
68
42
35. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
37
21
36. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
37
21
คณะเภสัชศาสตร์
37. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
29
40
38. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
7
28
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
39. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
215
140
40. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
163
105
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
41. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
129
56
42. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
130
63
43. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
191
84
44. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
181
84
45. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
170
70
46. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
171
84
47. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
191
84
48. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
201
84
คณะวิทยาศาสตร์
49. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
59
28
50. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
86
42
51. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
86
42
52. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
19
7
53. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
59
28
54. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
89
28
55. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
59
28
56. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
79
28
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
57. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
167
84
58. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
113
56
59. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
86
42
คณะวิศวกรรมศาสตร์
60. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
86
42
61. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
86
42
62. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
127
63
63. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
86
42
คณะศิลปศาสตร์
64. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
83
49
65. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
62
35
66. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
74
42
67. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
53
28
68. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
36
14
69. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
28
14
70. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
120
70
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
71. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล
79
28
72. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
66
21
73. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
106
42
74. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
74
28
75. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
66
21
คณะสหเวชศาสตร์
76. หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
26
30
77. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
31
30
วิทยาลัยการศึกษา
78. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
131
84
79. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
68
42
80. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
100
63
81. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
37
21
82. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
67
21
83. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
194
126
84. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
194
126
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
85. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
19
7
86. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
19
7
87. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
19
7
88. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
87
32
89. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
79
28
90. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
37
11
หมายเหตุ หลักสูตร/สาวขาวิชาที่เปิดรับให้ดูรายละเอียดในประกาศการรับเข้าเข้าศึกษาอีกครั้งหนึ่ง