หลักสูตรที่เปิดสอน

หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยพะเยา 054 466 666

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3156 หรือ 3247
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการประมง  18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 18,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4774 - 4785
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 6 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) 70,000 บาท
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพ์ภายใน 2319
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 21,000 บาท
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 21,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แผน ข 150,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ข 150,000 บาท
4. คณะนิติศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1350
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 15,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 24,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ
24,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 120,000 บาท
5. คณะพยาบาลศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3101
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 28,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดอบรม ระยะเวลาศึกษา 1 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 60,000 บาท
6. คณะแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3313 , 3317
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 6 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 50,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 4 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) 28,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 21,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชน 21,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 21,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 21,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 28,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 24,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 24,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 24,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 24,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 24,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 24,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 6 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 70,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ข 120,000 บาท
7. คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3187
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 6 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 35,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 28,000 บาท
8. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1404 - 1407
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 15,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 15,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 120,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก1 80,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 120,000 บาท
9. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1508
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 15,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 21,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 15,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 15,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 15,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 15,000 บาท
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 15,000 บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 15,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 180,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 180,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 100,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข 120,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1 495,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1 495,000 บาท
10. คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1713
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 21,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 18,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 18,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 100,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 100,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 300,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.2 500,000 บาท
11. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3674 - 3675
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 21,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีวเคมี 21,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 21,000 บาท
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1758
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 21,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 21,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 21,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ข 150,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 100,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 100,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1 300,000 บาท
13. คณะศิลปศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1382
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน 15,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 15,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 15,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 15,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000 บาท
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 80,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 90,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 80,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 90,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 300,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 300,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 300,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 300,000 บาท
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3362
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 18,000 บาท
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 21,000 บาท
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง 18,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21,000 บาท
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 21,000 บาท
15. คณะสหเวชศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3340
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรกายภาพบัณฑิต (กภ.บ.) 28,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 28,000 บาท
16. วิทยาลัยการศึกษา หหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1162 - 1166
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 24,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 24,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ 24,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 24,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 24,000 บาท
ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 120,000 บาท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 140,000 บาท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 160,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 300,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 300,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 1.1 400,000 บาท
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 400,000 บาท
17. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3401
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 21,000 บาท
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28,000 บาท
หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 5 ปี เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก2
80,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ข 150,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 150,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 80,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 150,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายรวม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แบบ 1.1 300,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แบบ 2.1 300,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1 300,000 บาท