ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ

สมัครเข้าศึกษา

ประกาศ
ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี
การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ลิงค์ที่เกียวข้อง

กำหนดการการรับสมัคร

9 -  19 พ.ค. 61 สมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3
9 - 20 พ.ค. 61ชำระค่าสมัคร
29 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1 - 3 มิ.ย. 61ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house)
 10 มิ.ย. 61สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
14 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

วีดิทัศน์แนะนำ