การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา

 
ลำดับ คณะ/หลักสูตร รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
เปิด รายละเอียด รับ เปิด รายละเอียด รับ เปิด รายละเอียด รับ เปิด รายละเอียด รับ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
40
28
20
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
60
42
35
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
30
21
20
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
60
42
45
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
60
42
30
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
14
14
10
คณะทันตแพทยศาสตร์
7. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
30
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60
42
55
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
60
42
20
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
60
42
20
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
30
21
20
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
60
42
35
13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
60
20
20
14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
30
30
20
15. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
60
20
40
คณะนิติศาสตร์
16. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
280
280
200
17. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
18. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทหารและตำรวจ
19. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
42
42
20
20. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
42
42
20
21. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
42
42
20
คณะพยาบาลศาสตร์
22. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
56
30
40
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
10
7
10
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
10
7
10
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
10
7
10
26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
60
28
20
27. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
60
21
10
28. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
30
21
10
คณะแพทยศาสตร์
29. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
70
70
30. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
14
10
35
31. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
14
32. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)
20
33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
84
40
60
34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
42
20
20
35. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
21
10
15
36. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
140
40
60
37. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ
38. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
21
10
20
39. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
21
10
10
40. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
84
40
140
41. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
35
20
20
42. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
35
20
20
43. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
84
40
50
44. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
21
10
10
คณะเภสัชศาสตร์
45. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
40
30
30
46. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
28
20
50
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
47. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
140
60
60
48. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
49. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ทหารและตำรวจ
50. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
140
60
190
51. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ห้องเรียนเชียงราย) โครงการพิเศษ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
52. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
56
56
70
53. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
63
63
40
54. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
84
84
40
55. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
84
84
80
56. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
84
84
90
57. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
84
40
40
58. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
84
84
100
59. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
84
84
50
คณะวิทยาศาสตร์
60. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
40
28
45
61. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
40
28
40
62. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
40
28
40
63. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)
14
14
10
64. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
30
21
20
65. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
40
28
40
66. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
20
14
20
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
67. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
120
84
60
68. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
80
56
70
69. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
60
42
40
คณะวิศวกรรมศาสตร์
70. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
60
20
20
71. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
60
20
20
72. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
52
20
20
73. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
60
42
50
คณะศิลปศาสตร์
74. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
49
20
20
75. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
21
10
20
76. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
42
20
20
77. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
28
28
50
78. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
21
21
40
79. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
14
10
10
80. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
70
30
30
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
81. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล
30
21
10
82. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
30
21
10
83. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
60
42
20
84. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
30
21
10
85. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
40
28
35
คณะสหเวชศาสตร์
86. หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
30
30
20
87. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
30
30
20
วิทยาลัยการศึกษา
88. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
114
20
20
89. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
42
20
20
90. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
63
20
30
91. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
42
20
20
92. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
21
10
10
93. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
156
20
20
94. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)
156
20
50
หมายเหตุ หลักสูตร/สาวขาวิชาที่เปิดรับให้ดูรายละเอียดในประกาศการรับเข้าเข้าศึกษาอีกครั้งหนึ่ง