ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 2561

 รายละเอียด รอบที่ 1 และ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
 1. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก www.admission.up.ac.th และชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 11 - 21 พ.ค. 2561 25 มิ.ย.  - 6 ก.ค. 2561  16 - 20 ก.ค. 2561 

2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ 
+ บันทึกระเบียนประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th

+ กำหนดการรายงานตัวแยกวันตามคณะ/วิทยาลัย (รอบ 3 และ รอบ 4)
+ ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 11 - 23 พ.ค. 2561  25 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2561  16 -22 ก.ค. 2561 
 3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
+ สอบ pre-test โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะรอบ 1 และ 2)
 23 - 26 พ.ค. 2561  23 - 24 ก.ค. 2561  23 - 24 ก.ค. 2561 
 4. เรียน GE-Online ผ่านระบบออน์ไลน์
 28 พ.ค. - 3 ก.ค. 2561  - -
 5. จองหอพักผ่านระบบออนไลน์
     พร้อมชำระค่าหอพักผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 16 - 18 ก.ค. 2561 16 - 18 ก.ค. 2561  16 - 18 ก.ค. 2561 

 6. รายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
+(ข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร์นิสิต และการกู้ยืม กยศ.)                        + กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักแยกวันตามคณะ

 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561  31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561  31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561 
 7. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 3 - 10 ส.ค. 2561  3 - 10 ส.ค. 2561  3 - 10 ส.ค. 2561 
 8. เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561   14 ส.ค. 2561  14 ส.ค. 2561  14 ส.ค. 2561 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม