ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง และโครงการอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ
การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 


รายละเอียด

รอบการรับสมัคร

รอบที่ 1/1

รอบที่ 1/2

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

1 .รับสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ผ่าน www.admission.up.ac.th

2 ต.ค.-10 พ.ย. 60

22 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61

15 – 30 มี.ค. 61

9 – 13 พ.ค. 61

12–16 มิ.ย.61

2. ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารการสมัคร
   5 - 7 เม.ย. 61  

3 .ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

20 พ.ย. 60

5 ก.พ. 61

11 เม.ย. 61

23 พ.ค. 61


4. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

20 – 24 พ.ย. 60

5 - 9 ก.พ. 61

11 – 20 เม.ย. 61

 

 

5. สอบสัมภาษณ์

25 พ.ย. 60

10 ก.พ.61

21 เม.ย. 61

4 มิ.ย. 61

10-12 ก.ค.61

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

1 ธ.ค. 60

20 ก.พ. 61

25 เม.ย. 61

8 มิ.ย. 61

19 ก.ค. 61

7. ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์

15 – 19 ธ.ค. 60

19-22 มี.ค. 61

3 – 6 พ.ค. 61

 

 

8. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th 

22 ธ.ค. 60

26 มี.ค. 61

8 พ.ค. 61

 

 


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบที่ 1/1

 • โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT
 • โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 • โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
 • โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รอบที่ 1/2

 • โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รอบที่ 2

 • ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • โครงการนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาแหล่งฝึก

รอบที่ 3

 • ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ

รอบที่ 4

 • ระบบกลาง ADMISSIONS