สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  9 -  19 พ.ค. 61 สมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3
  9 - 20 พ.ค. 61ชำระค่าสมัคร
  29 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  1 - 3 มิ.ย. 61ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house)
   10 มิ.ย. 61สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  14 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

  วีดิทัศน์แนะนำ