19 - 22  มี.ค. 2561 TCAS รอบที่ 1/2 ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
      1. โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 <<<ประกาศรายชื่อ
      2. โครงการสงเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) สังกัด สพม. 34  ประจำปีการศึกษา 2561 <<<ประกาศรายชื่อ
      3. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 <<<ประกาศรายชื่อ 
      คลิกที่นี่ >>> ตรวจสอบรายชื่อและดูรหัสผ่าน สำหรับใช้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียร์เฮาส์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php/  
..........................................................................

15 - 30 มี.ค. 2561
TCAS รอบที่ 2 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
        1. ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) <<<ดูรายเอียด
       2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (Inclusive Track) <<<ดูรายเอียด
        3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) <<<ดูรายเอียด
        4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาแหล่งฝึก) <<<ดูรายเอียด
คลิกที่นี่ >>> สมัครเข้าศึกษา
..........................................................................


กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561   
      คลิกที่นี่ >>> ดูรายละเอียด

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  2 ต.ค.-10 พ.ย. 60 รอบที่ 1/1
  22 ธ.ค.-15 ม.ค. 61 รอบที่ 1/2
  15-30 มี.ค. 61 รอบที่ 2
  9-13 พ.ค. 61 รอบที่ 3
  6-10 มิ.ย. 61 รอบที่ 4
  กิจกรรมเพิ่มเติม

  วีดิทัศน์แนะนำ