ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 
        1. โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร
        2. โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
        3. โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
        4. โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        5. โครงการ Young Creative
        6. โครงการ Smart Environmentalist ภาคเหนือตอนบน
        7. โครงการ Smart Business
        8. โครงการ บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT
        9. โครงการ MOU โรงเรียนพานพิทยาคม

   ตรวจสอบรายชื่อและดูรหัสสำหรับ Clearing house    

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำรหัสผ่านที่ได้จากระบบรับสมัคร (ตรวจสอบผลการคัดเลือก) ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) ทาง http://tcas.cupt.net/
เพื่อเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 จึงจะถือว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  2 ต.ค.-10 พ.ย. 60 รอบที่ 1/1
  22 ธ.ค.-15 ม.ค. 61 รอบที่ 1/2
  15-30 มี.ค. 61 รอบที่ 2
  9-13 พ.ค. 61 รอบที่ 3
  6-10 มิ.ย. 61 รอบที่ 4
  กิจกรรมเพิ่มเติม

  วีดิทัศน์แนะนำ